Ti

3.7025

Titan Grade 1
3.7025
3.7025
Ti

3.7035

Titan Grade 2
3.7035
3.7035
Ti

3.7164

Titan Grade 5
3.7164
3.7164
Ti

3.7165

Titan Grade 5
3.7165
3.7165
Ti

6Al4V "ELI"

Titan Grade 5
6Al4V "ELI"
6Al4V "ELI"